Concurs cultură

În conf. cu art. 7., al. 6., 10. și 13., al. 2, pct. 1. din Legea privind Consiliile Naționale ale Minoritățiilor Naționale precum și art. 20. și 38. din Statutul Consiliului Național al Minorității Naționale Române, Consiliul Executiv al Consiliului Național al Minorității Naționale Române pe data de 07.03.2022. publică următorul:

C O N C U R S

pentru finanțarea – cofinanțarea programelor și proiectelor de importanță majoră pentru minoritatea națională română în domeniul culturii.

Consiliul Național al Minorității Naționale Române va finanța – cofinanța proiectele și programele pe baza Planului Financiar al Consiliului Național al Minorității Naționale Române în domeniul culturii, în valoare totală de 1.500.000,00 dinari, pentru următoarele domenii:

  • Activității regulate în domeniul culturii, importante pentru minoritatea națională română.

Condiții generale ale concursului:

Dreptul de a participa la concurs îl au în mod exclusiv: asociațiile culturale și de altă natură înregistrate pentru desfășurarea activităților în domeniul culturii, de altă formă juridică care organizează evenimente culturale de interes special pentru minoritatea română.

1. Criteriile de acordare a mijloacelor financiare:

– Gradul de compatibilitate a programului/proiectului cu cerințele concurslului și documentația de concurs;

– Proiectul-programul satisface interesul general al minorității naționale române în domeniul culturii;

– Aplicantul proiectului/programului a depus rаportul privind utilizarea mijloacelor obținute de la Consiliul Național al Minorității Naționale Române pentru anul 2022.

– Subiecții care depun cererile pentru prima dată trebuie să depună și un scurt raport privind activitățile de până acum, sprectacole și altele, cel mult pe o pagină format A4.

– Nu se vor finanța activitățile din proiect care deja sunt, sau vor fi finanțate din alte surse.

2. Cererea de concurs se depune pe un formular special care însoțește acest concurs și poate fi regăsită pe site-ul Consiliului Național al Minorității Naționale Române www.cnmnr.org sau la sediul acestuia, str. Vaska Pope nr. 16, 26300 Vârșeț.

Cererea va fi însoțită în mod obligatoriu de:

– Copia hotărârii de înregistrare a subiectului la instituția abilitată, însoțită de descrierea domeniului de activitate pentru care subiectul este înregistrat;

– Date generale privind beneficarul mijloacelor financiare;

– Descrirerea detaliată a programului/proiectului și devizul financiar detaliat – descriere, metode, modalități de realizare, planul și tipurile de activități, beneficiarii proiectului, perioada de realizare (a se anexa descrierea pe cel mult două pagini); descrierea poate fi însoțită de materiale tipărite, audi-video și alte anexe privind proiectul sau subiectul.

– Raportul privind cheltuirea mijloacelor financiare obținute de la CNMNR în anul 2022. în cazul că aplicantul nu a justificat.

Termenul limită de depunere a cererilor este 18.03.2023.

Cererile însoțite de anexe se depun pe adresa:

NACIONALNI SAVET RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE

VASKA POPE BR. 16

26300 VRŠAC

cu mențiunea – concursul din domeniul culturii

Documentația depusă nu se returnează.

3. Cererile depuse după termenul limită precum și cererile incomplete sau neconforme cu cerințele concurslului, trimise prin e-mail sau fax, cererile nesemnate și care nu sunt ștampilate, precum și cererile subiecților care în perioada precedentă nu au justificat mijloacele financiare obținute de la Consiliul Național al Minorității Naționale Române, nu vor fi evaluate.

4. În conf. cu art. 45. din Statutul Consiliului Național al Minorității Naționale Române, Departamentul pentru Cultură va înainta către Consiliul Executiv propunerile de repartizare a mijloacelor financiare;

5. Consiliul Executiv adoptă hotărârea de repartizare a mijloacelor financiare în termen de 8 zile de la primirea propunerii. Hotărârea finală se adoptă la prima următoarea ședință a Consiliului Național al Minorității Naționale Române.

6. În baza hotărârii Consiliului Național al Minorității Naționale Române, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române, încheie contract cu beneficiarul, în care vor fi stipulate drepturile și obligațiile părților, urmând transferul mijloacelor financiare acordate.

Președintele

Consiliului Executiv al Consiliului Național al Minorității Naționale Române

________________________

Daniel Magdu

FORMULAR