/Правилник о раду

Правилник о раду

În temeiul prevederilor articolului 20. aliniatul 1. punctul 17. a Statutului Consiliului Naţional al Minoritiaţi Naţionale Române, în şedinţa ţinută pe data de 22.12.2018., la VÂRȘEȚ, Consiliul Naţional al Minoritaţii Naţionale Române a adoptat:

REGULAMENTUL DE LUCRU
AL CONSILIULUI NAŢIONAL AL MINORITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE

I DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1.
Prin prezentul Regulament, în concordanţă cu Statutul Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române se reglementează organizarea şi modul de activitate a Consiliului Naţional al Minoritaţii Naţionale Române (în continuare Consiliul).

Articolul 2.
Toate substantivele la genul masculin din prezentul Regulament se referă în acelaşi timp şi la substantivele de genul feminin.

Articolul 3.
În activitatea şedinţei Consiliului se foloseşte limba română şi grafia latină.
În cazuri de exepţie lucrările şedinţei Consiliului se pot desfăşura în limba sârbă s-au într-o altă limbă.
Procesul autorizat de la şedinţele care nu se desfăşoară în limba română se scrie în limba română.

Articolul 4.
Consiliul îşi desfăşoară activitatea la şedinţă.

Articolul 5.
Consiliul este reprezentat de preşedintele Consiliului.

Articolul 6.
Mandatul membrilor Consiliului este validat de Comisia Electorală Republicană conform Legii în urma alegerilor, iar constituirea şi alegerile organismelor Consiliului se desfăşoară în baza Regulamentului de muncă în vigoare.
Consiliul este constituit prin validarea mandatelor membrilor conform legii.

II ORGANIZAREA CONSILIULUI
1.Preşedintele

Articolul 7.
Consiliul alege preşedintele Consiliului prin vot public, la şedinţa Consiliului.
Un membru al Consiliului poate susţine un singur candidat de preşedinte.
Cu o majoritate din numărul total de membri, Consiliul poate să decidă dacă preşedintele Consiliului se alege și prin vot secret.

Articolul 8.
Preşedinte al Consiliului este ales candidatul care a primit majoritatea voturilor din numărul total al membrilor Consiliului.
În caz că nici unul dintre mai mulţi candidaţi la funcţia de preşedinte al Consiliului nu au primit numărul necesar de voturi, procesul electoral se repetă de două ori.
Dacă, după al doilea proces electoral nu este ales preşedintele, se fixează o noua şedinţă, după o perioadă de cel mult 30 de zile, iar procedura electorală se repetă.

Articolul 9.
Candidatul de preşedinte poate fi propus de cel puţin o treime din numărul total al membrilor Consiliului.
Membrul Consiliului poate participa la propunerea unui singur candidat.
Propunerea candidatului se prezintă Preşedenţiei de lucru sau preşedintelui Consiliului în formă scrisă cu semnăturile membrilor.

Articolul 10.
Procedura de votare se desfăşoară conform dispoziţiilor din prezentul Regulament cu privire la modul de votăre public.

Articolul 11.
Dacă Consiliul hotărăşte ca procedura de votare să decurgă în mod secret, votarea se desfăşoară conform prezentului regulament cu privire la deciderea votării în mod secret.

Articolul 12.
Preşedintele Consiliului răspunde pentru activitatea sa Consiliului.

Articolul 13.
Preşedintele Consiliului se destituie prin aceeaşi procedură prin care a fost ales.

Atribuţiile şi responsabilităţiile preşedintelui

Articolul 14.
Atribuţiile preşedintelui Consiliului:
1. prezintă şi reprezintă Consiliul;
2. organizează munca Consiliului, convoacă şi prezidează şedinţele Consilului;
3. propune candidaţi pentru preşedinte, vicepreşedinte şi membrii Consiliului Executiv al Consiliului, Coordonatorii şi membrii departamentelor;
4. prezintă raportul privind exercitarea competenţelor delegate acestuia;
5. iniţiează procedura de modificare a Statutului;
6. sprijină activitatea membrilor Consiliului;
7. semnează hotărârile Consiliului şi procesele verbale de la şedinţele Consiliului;
8. are dreptul de a convoca şedinţa Consiliului Executiv al Consiliului, a departamentelor şi a altor comitete şi organisme ale Consiliului:
9. răspunde de legalitatea activităţilor Consiliului;
10. direcţionează activitatea Consiliului, în conformitate cu hotărârile Consiliului şi în baza competenţelor sale;
11. stabileşte activitatea serviciului de specialitate, cu privire la organizarea muncii, pregătirea şi aplicarea hotărârilor Consiliului şi a Consiliului exacutiv al Consiliului;
12. are şi alte competenţe stabilite în baza legii.

  1. În caz de incapacitate președintele este înlocuit de vicepreședinte. Preşedintele Consiliului poate participa la şedinţele Consiliului Executiv, şedinţele departamentelor şi ale altor organisme de lucru ale Consiliului.

Articolul 15.
Mandatul preşedintelui durează 4 ani.
Preşedintelui Consiliului îi poate înceta funcţia înainte de expirarea perioadei pentru care a fost ales, prin demisie, încetarea mandatului sau destituire conform procesului prin care a fost ales, sau alte cazuri prevăzute prin lege.
Preşedintele Consiliului îşi prezintă demisia Consiliului în formă scrisă sau orală la şedinţa Consiliului.
Preşedintelui Consiliului îi încetează funcţia în ziua prezentării demisiei.
În legătură cu demisia prezentată nu se deschide dezbatere şi nici nu se decide, ci Consiliul constată încetarea funcţiei preşedintelui.
Consiliul îl poate destitui pe preşedintele Consiliului înainte de expirarea perioadei pentru care a fost ales, conform procedurii prevăzute pentru alegerea preşedintelui Consiliului. În cazul în care preşedintele nu a fost destituit, noua procedură de destituire nu poate fi demarată în următoarele 6 luni.

Articolul 16.
Daca preşedintelui Consiliului îi încetează funcţia înainte de expirarea perioadei pentru care a fost ales, Consiliul, la aceeaşi şedinţă, dar cel târziu la şedinţa următoare, va demara procedura de alegere a preşedintelui Consiliului, în conformitate cu dispoziţile prezentului Regulament.

Articolul 17.
Celelalte organe ale Consiliului adoptă Regulamentul propriu de muncă, în conformitate cu Statutul Consiliului şi dispoziţiile din acest Regulament.

  1. Consiliul Executiv al Consiliului

Articolul 18.
Consiliul Executiv are preşedinte, vicepreşedinte şi 5 membrii.
Preşedinele Consiliului Executiv, în caz de absenţă sau imposibilitate de a-şi exercita funcţia, va fi înlocuit de vicepreşedinte.
Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Consiliului Executiv răspund pentru activitatea lor Consiliului şi preşedintelui Consiliului.
Membrii Consiliului Executiv trebuie neapărat să fie membrii Consiliului.

Articolul 19.
Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Consiliului Executiv se aleg prin vot public, la şedinţa Consiliului, conform articolelor acestui Regulament.
Membrii Consiliului Executiv sunt, după funcţie, coordonatorii departamentelor pentru Învăţământ, Cultură, Informare, Uzul oficial al limbii şi autoguvernării locale şi Secretarul Consiliului.
Propunerea pentru preşedinte, vicepreşedinte şi ceilalţi membri ai Consiliului Executiv o face preşedintele Consiliului s-au o treime din membri.

Articolul 20.
Consiliul Executiv adoptă propriul Regulament de muncă ce este în concordanţă cu Statutul Consiliului şi prezentul Regulament.

  1. Departamentele, comisiile, serviciul Consiliului şi organismele consultative

Articolul 21.
Departamentele şi comisiile adoptă proprile regulamente de muncă ce sunt în concordanţă cu Statutul Consiliului, prezentul Regulament şi Regulamentul de muncă al Consiliului Executiv.

Articolul 22.
Consiliul poate înfiinţa serviciu profesionalizat pentru ajutorul care se oferă organismelor Consiliului, în concordanţă cu Statutul Consiliului. Organizarea, sarcinile şi activitatea serviciului se reglementează prin hotărâre.

IV ŞEDINŢA CONSILIULUI

1. Pregatirea şi convocarea şedinţei

Articolul 23.
Şedinţa Consiliului este convocată de preşedintele Consiliului, care propune şi ordinea de zi a şedinţei.
Şedinţa Consiliului poate fi convocată şi de vicepreședintele autorizat al Consiliului, conform autorizaţiei preşedintelui s-au în cazul împiedicări obiective a preşedintelui de a face aceasta.
Şedinţa extraordinară se poate convoca la iniţiativa unei treimi a membrilor Consiliului în formă scrisă, cu explicaţile necesare. În acest caz preşedintele are obligaţia ca în termen nu mai scurt de 30 zile si nu mai lung de 45 de zile să convoce şedinţa Consiliului.

Articolul 24.
Şedinţa Consiliului se convocă în formă scrisă, prin poşta clasică sau electronică.
Convocarea conţine ziua, ora şi locul ţinerii şedinţei şi propunerea ordinei de zi.
Convocarea pentru şedinţă se remite membrilor Consiliului cel târziu 5 zile înainte de data prevăzută pentru ţinerea şedinţei. Împreună cu convocarea şedinţei se remite materialul care se referă la propunerea ordinei de zi şi procesul verbal de la şedinţa precedentă.
Convocarea, materialul care se referă la ordinea de zi şi alte materiale se pot remite şi în formă electronică.
Preşedintele Consiliului hotărăşte cine va mai fi invitat la şedinţă şi cui va remite materialul pentru şedinţă.

Articolul 25.
În mod excepţional preşedintele poate convoca şedinţa Consiliului într-un termen mai scurt, fapt pe care preşedintele Consiliului îl va justifica la începutul şedinţei Consiliului.

Articolul 26.
Preşedintele poate convoca şi ţine şedinţa prin intermediul telefonului în caz că pe ordinea de zi se găsesc cel mult două puncte şi este necesară adoptarea de urgenţă a unei hotărâri.
În acest caz, pe ordinea de zi nu poate figura adoptarea Planului financiar sau alegerea organelor Consiliului.

Articolul 27.
Materialele pentru şedinţă le pregătesc organele Consilului: preşedintele Consiliului, Consiliul Executiv, Departamentele şi Secretarul.
Materialele pentru şedinţă se înaintează Consiliului Executiv şi Secretarului în formă de :
– propunere pentru adoptare a unei hotărâri sau a unui act
– analiză, raport sau informaţie
– act individual sau o altă formă de act.
Propunerea actului conţine:
– textul actului formulat juridic în forma în care se adoptă
-expunerea de motive care conţine temeiul juridic pentru adoptarea actului,
motivele pentru adoptarea actului, după necesităţi, modalitatea sau suma de bani necesară pentru traducerea în fapt a actului.

Articolul 28.
Preşedintele Consiliului întrerupe şedinţa când stabileşte că lipseşte cvorumul, până nu se asigură cvorumul respectiv.
Preşedintele Consiliului poate face pauză în timpul lucrărilor şedinţei şi poate stabili durata acestei pauze, pentru a face consultările necesare sau a se opţine părerea necesară.
Preşedintele Consiliului întrerupe şedinţa şi în alte cazuri, dacă Consiliul decide astfel.

2. Desfăşurarea şedinţei

Articolul 29.
Preşedintele Consiliului deschide şedinţa Consiliului şi în baza evidenţei privind prezenţa membrilor Consiliului şi stabileşte, dacă există cvorum pentru activitatea Consiliului, informează membrii Consiliului referitor la membrii care şi-au motivat absenţa, precum şi despre cei care au fost invitaţi la şedinţă.
Există cvorum pentru lucrările şedinţei dacă participă mai mult de jumătate din numărul total al membrilor Consiliului.

Articolul 30.
Înainte de a stabili ordinea de zi, Consiliul adoptă procesul verbal de la şedinţa precedentă.
Asupra observaţiilor făcute în legătură cu procesul verbal, se hotărăşte la şedinţă.
În caz că observaţia se adoptă, în procesul verbal se va face modificarea sau completarea corespunzătoare.

Articolul 31.
Consiliul stabileşte ordinea de zi a şedinţei.
Membrul Consiliului poate propune modificarea sau completarea ordinei de zi, doar în formă scrisă. Propunerea de modificare sau completare se trimite Președintelui cel târziu o zi în faţa şedinţei.

Articolul 32.
Asupra fiecări propuneri de modificare şi completare a ordinei de zi propuse, Consiliul hotărăşte aparte, fără dezbateri.
În caz că propunătorul a propus o altă ordine de zi, asupra acestui fapt Consiliul se declară fără a dezbate.
Consiliul decide asupra ordinei de zi integrale.

Articolul 33.
După adoptarea ordinei de zi se trece la dezbaterea problemelor, în ordinea în care sunt introduse în ordinea de zi.
În cursul şedinţei se decide fără dezbateri despre problemele procedurale.

Articolul 34.
Preşedintele deschide dezbaterea pentru fiecare punct al ordinei de zi.
Preşedintele încheie fiecare punct al ordinei de zi.
La dezbaterea pe marginea fiecărui punct de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului, drept să discute are primul propunătorul actului.
Preşedintele dă cuvântul membrilor după ordinea în care s-au anunţat să discute pentru punctul ordinei de zi.
Durata expunerii este de 5 minute pentru fiecare punct al ordinei de zi .
Consiliul poate, la începutul şedinţei, respectiv înainte de dezbaterea unui anumit punct al oridinei de zi, la propunerea preşedintelui sau a unei treimi din membrii Consiliului să stabilească un alt timp pentru expunere.

Articolul 35.
Fiecare membru al Consiliului poate să vorbească abea după ce cere şi primeşte cuvântul de la preşedintele Consiliului.
Dreptul la replică pentru aceeaşi problemă poate fi folosit cel mult de două ori, iar replica nu poate dura decât 3 minute.
Articolul 36.
Membrul Consiliului poate discuta doar pe marginea problemelor de pe ordinea de zi a şedinţei.
În cazul în care membrul Consiliului deraiază de la problemele de pe ordinea de zi, preşedintele îl va atenţiona să ţină cont de ordinea de zi. Dacă şi după cea de-a doua atenţionare membrul Consiliului nu se ţine de ordinea de zi, preşedintele Consiliului îi va lua cuvântul.
Nimeni nu poate întrerupe membrul Consiliului sau avertiza în afară de preşedintele Consiliului în cazurile prevăzute în prezentul Regulament.

3. Întreţinerea ordinei la şedinţă

Articolul 37.
Membrii Consiliului sunt obligaţi să respecte reputaţia şi demnitatea Consiliului.
Membri Consiliului sunt obligaţi să se adreseze unul altuia folosind vocabular respectuos.
Este interzisă folosirea insultelor sau prezentarea faptelor şi aprecierilor din viaţa privată a membrului Consiliului sau a altor persoane.

Articolul 38.
La şedinţa Consiliului nu pot participa persoane sub influenţa alcoolului sau a stupefianţelor, fiecare persoană prezentă la şedinţa Consiliului este obligată să poarte vestimentaţie corespunzătoare şi să excludă telefonele celulare.

Articolul 39.
În timpul expunerii, este interzis ca membrul Consiliului să fie deranjat prin comentarii sau în alt mod, precum şi orice alt procedeu care periclitează libertatea vorbirii.

Articolul 40.
Preşedintele Consiliului se ocupă de păstrarea ordinii la şedinţa Consiliului.
Pentru încălcarea ordinii la şedinţa Consiliului preşedintele Consiliului poate pronunţa membrilor Consiliului anumite măsuri:
– atenţionarea,
– luarea cuvântului în dezbateri pe marginea punctului de pe ordinea de zi

Atenţionarea şi luarea cuvântului sunt pronunţate de preşedintele Consiliului. Consiliul, la propunerea preşedintelui Consiliului, pronunţă măsura de îndepărtare de la şedinţă. Măsura pronunţată se introduce în procesul verbal.

Articolul 41.
Atenţionara se pronunţă membrului Consiliului:
– când vorbeşte înainte de a cere şi a primi cuvântul.
– când vorbeşte despre problemele care nu se găsesc pe odrinea de zi.
– când întrerupe vorbitorul, comentează, respectiv deranjează sau pericletează în alt mod libertatea vorbirii.
– când prezintă date şi aprecieri care se referă la viaţa privată a membrilor Consiliului sau a altor persoane.
– când întrebuinţează expresii ofensatoare.
◦ în alte cazuri prevăzute prin prezentul Regulament.

Articolul 42.
Măsura de luare a cuvântului se pronunţă membrului Consiliului căruia i-a fost în prealabil pronunţată atenţionare şi care continuă să vorbească în pofida avertizării preşedintelui despre problemele care nu se găsesc pe ordinea de zi, care expune fapte şi aprecieri care se referă la viaţa privată a altor persoane sau foloseşte expresii ofensatoare.

Articolul 43.
Măsura de îndepărtare de la şedinţă se poate pronunţa, în cazuri de încălcare gravă a ordinei, membrului Consiliului care şi în urma luării cuvântului deranjează sau împiedică activitatea şedinţei, nu respectă hotărârea preşedintelui Consiliului privind luarea cuvântului sau continuă să comită şi alte încălcări conform acestui regulament.
Îndepărtarea de la şedinţă poate fi pronunţată membrului Consiliului fără pronunţarea în prealabil a măsurilor, în caz de ameninţare a integrităţii fizice a participanţilor la lucrările şedinţei.
Membrul Consiliului căruia i-a fost pronunţată măsura de îndepărtare de la şedinţă este dator să părăsească sala în care se ţine şedinţa.
Atunci când preşedintele Consiliului nici prin pronunţarea măsurilor nu reuşeşte să menţină ordinea la şedinţa Consiliului, el va stabili o scurtă întrerupere a şedinţei.

Articolul 44.

Dispoziţiile privind păstrarea ordinei la şedinţa Consiliului se aplică în mod corespunzător şi la şedinţele Consiliului Executiv, ale departamentelor şi ale altor organisme ale Consiliului. 4. Adoptarea hotărârilor

Articolul 45.
Consiliul adoptă hotărâri prin majoritatea voturilor membrilor Consiliului prezenţi.
Statutul, organele Consiliului, Planul financiar şi Calculul final se adoptă prin majoritatea voturilor din numărul total al membrilor Consiliului.

Articolul 46.
Votarea în şedinţa Consiliului este, de regulă, publică, cu excepţia cazurilor în care Consiliul hotăreşte să se voteze secret.
Membrul Consiliului votează public pronunţându-se „pentru” propunere, „împotriva” propunerii sau se „abţine de la vot”.
În urma votului se comunică rezultatele votării şi se constată dacă propunerea a fost sau nu a fost votată.
În cazul aceluiaşi număr de voturi se votează din nou.

Articolul 47.
Votarea la şedinţa Consiliului este publică, cu excepţia cazului când Consiliul hotărăşte să se voteze în mod secret.
Votarea în mod secret se face cu buletinul de vot.
Pentru votarea în mod secret se tipăresc buletine de vot în numărul în care corespunde numărului membrilor Consiliului participanţi la şedinţă.

Articolul 48.
Votarea în mod secret este condusă de preşedintele Consiliului, care este asistat de preşedintele Consiliului Executiv şi de Secretar. În cazul în care preşedintele Consiliului Executiv sau Secretarul, sau unul dintre ei, nu asistă la şedinţă, prin vot public se aleg doi membri ai Consiliului, care asistă la şedinţă. Articolul 49. Preşedintele Consiliului înmânează fiecărui membru al Consiliului câte un buletin de vot şi notează în lista membrilor numele şi prenumele membrului şi faptul că i-a fost înmânat buletinul de vot. Pe buletinul de vot se scrie „pentru” şi „împotrivă”, iar în faţa acestora se pune un număr, iar în cazul votării pentru candidaţi se scrie numele şi pronumele candidatului cu numărul corespunzător în faţa lor. Se votează prin înconjurarea numărului. În urma completării buletinului de vot, membrul Consiliului se prezintă la locul unde se găsesc urnele şi introduce buletinul de vot în urne.

Articolul 50.
Rezultatele votării se stabilesc tot în aceeaşi încăpere în care s-au desfăşurat votările.
De pe fiecare buletin de vot se citeşte pronunţarea „pentru” sau „împotrivă”, iar în cazul votării pentru alegere sau numire se citeşte numele candidatului care a primit vot, fapt care se notează într-un formular şi se stabileşte numărul de voturi „pentru” şi „împotrivă”, respectiv numărul de voturi pe care l-au întrunit fiecare din candidaţii propuşi.

Articolul 51.
În urma stabilirilor votării, preşedintele comunică rezultatele, care conţin datele referitoare la:
– numărul membrilor Consiliului care au primit buletinele de vot;
– buletinele de vot folosite;
– buletinele de vot nevalabile;
– buletinele de vot valabile;
– voturile „pentru” şi voturile „împotrivă”, cu ocazia alegerii mai multor candidaţi pentru aceeaşi funcţie, se pronunţă voturile întrunite de fiecare candidat în parte.
Comunicarea rezultatelor votării conţine şi constatarea că propunerea a fost sau nu a fost votată.

5. Procesul verbal

Articolul 52.
Asupra activităţilor în şedinţă se întocmeşte un proces verbal.
Procesul verbal conţine date elementare despre numele şi prenumele membrilor Consiliului prezenţi şi absenţi, ziua şi locul ţinerii şedinţei, propunerile asupra cărora au fost adoptate hotărâri, numărul participanţilor la dezbateri, concluziile care au fost adaptate în şedinţă, rezultatele votării referitoare la anumite probleme şi măsuri pronunţate.
Dezbaterile pe marginea unui anumit punct al ordinei de zi nu se introduc în procesul verbal, iar membrul Consiliului are dreptul să ceară să fie introdusă părerea lui diferită în procesul verbal.
Procesul verbal va fi semnat de preşedintele sau o vicepreședintele Consiliului.

V REALIZAREA SCOPURILOR ŞI ŢELURILOR

Articolul 53.
Consiliul îşi realizează activitate prin contacte directe cu organele de stat, instituţiile şi organizaţiile din Serbia, România, Uniunea Europeană, cu instituţiile Naţiunilor Unite, pe bază de parteneriat.
Cooperarea se realizează prin schimbul de experienţă, înfiinţarea organismelor comune, întreprinderea de activităţi comune, conformarea atitudinilor, schimburi de programe şi proiecte, organizarea de şedinţe comune şi schimbul de delegaţii.
Consiliul cooperează cu organismele reprezentative ale organizaţiilor internaţionale şi ale altor ţări, care au scopuri şi sarcini similare, respectiv care se ocupă cu protecţia drepturilor omului şi ale minoritarilor.
Cooperarea se realizează prin trimiterea membrilor Consiliului în vizite la alte organisme şi prin primirea delegaţiilor organismelor organizaţiilor respective.

Articolul 53a.
Consiliul pregătește amendamentele pentru îmbunătățirea legilor ce țin de autonomia culturală.Amendamentele se pregătesc în cooperare cu persoanele sau organismele autorizate.

Articolul 54.
Consiliul organizează tribune publice, seminarii, simpozioane, prelegeri pe teme ce ţin de autonomia culturală şi pe alte teme ce ţin de interesul minorităţii naţionale române.

VI ACTELE CONSILIULUI

Articolul 55.
Actele Consiliului trebuie să fie în conformitate cu legea şi cu Statutul Consiliului.
Consiliul adoptă acte prevăzute prin lege, Statut şi prezentul regulament.
Actele Consiliului vor fi semnate de preşedintele și vicepreședintele Consiliului, preşedintele Consililului Executiv sau o altă persoană autorizată.
Actele Consiliului Executiv le semnează preşedintele Consiliului Executiv sau o altă persoană autorizată.
Actele departamentelor le semnează coordonatorii.

Articolul 56.
Actele Consiliului, ale Consiliului Executiv, ale departamentelor sau ale altor organisme ale Consiliului se publică pe site-ul Consiliului, bilingv, în decurs de zece zile după adoptare.
Consiliul Executiv se îngrijeşte de publicarea actelor.

Articolul 57.
Toate actele Consiliului se păstrează în textul original la sediul Consiliului.

VII PROCEDURA DE MODIFICARE A STATUTULUI

Articolul 58.
Proiectul de modificare a Statutului îl prezintă Consiliului propunătorul autorizat, stabilit prin Statut.
Iniţiativa privind proiectul modificării Statutului o au preşedintele, Consiliul executiv sau o treime din membrii Consiliului.
Proiectul de modificare a Statutului se depune în forma în care se modifică articolele Staututului sau Statutul în întregime, cu expunerea de motive care trebuie să conţină temeiul juridic şi motivele pentru modificare sau adoptare.

Articolul 59.
Dacă Consiliul nu acceptă proiectul de modificare a Statutului, un asemenea proiect nu se poate prezenta înainte de expirarea termenului de 6 luni de la neacceptarea proiectului de modificare a Statutului.

VIII PUBLICITATEA ACTIVITĂŢII CONSILIULUI

Articolul 60.
Preşedintele Consiliului, preşedintele Consiliului Executiv, coordonatorul Departamentului pentru informare şi Secretarul au obligaţia să informeze opinia publică asupra activităţii Consiliului şi asupra hotărârilor adoptate.
Coordonatorii de departamente au obligaţia să informeze asupra activităţii departamentelor pe care le conduc.
Articolul 61.
Despre site-ul Consiliului se îngrijeşte coordonatorul Departamentului pentru Informare.

Articolul 62.
Reprezentanţii presei şi ai altor mijloace de informare publică pot participa la şedinţele Consiliului şi organismele Consiliului şi li se pot pune la dispoziţie materialele remise membrilor Consiliului.
Ședințele Consiliului pot fi închise pentru public în întregime sau pentru un anumit punct al ordinei de zi ,în cazurile prevăzute de lege ,la cererea membrului Consiliului sau organismelor Consiliului.
Propunerea trebuie să fie justificată iar despre propunere se votează fără dezbatere .
De la ședința Consiliului care a fost închisă pentru public se dă publicității un comunicat de presă

Articolul 63.
Comunicatele oficiale pentru presă le semnează preşedintele Consiliului,vicepreședintele Consiliului sau persoana autorizată de președinte.
Articolul 64.
Prezentul regulament intră în vigoare odată cu adoptarea lui.

Data: 22.12.2018. PREŞEDINTE
Număr de dosar: __________
dr Ion Omoran