Concurs

Text concurs – limba română

Text concurs – limba sârbă

Formularul concursului PDF
Formularul concursului WORD

Concursul se încheie pe data de 25 aprilie 2019

În conf. cu art. 7, al.6,10 și 13, al.2, pct.1 din Legea privind Consiliile Naționale ale Minorităților Naționale precum și art. 20 și 38 din Statutul Consiliului Național al Minorității Naționale Române (CNMNR), Consiliul Executiv al CNMNR pe data de 16.04.2019 publică următorul:

CONCURS

pentru finanțarea – cofinanțarea programelor și proiectelor de importanță majoră pentru minoritatea națională română în domeniul culturii în prima jumătate a anului 2019

Consiliul Național al Minorității Naționale Române va finanța – cofinanța proiectele și programele pe baza Planului Financiar al CNMNR pentru prima jumătate a anului 2019, în valoare totală de 1.500.000 dinari, pentru următoarele domenii:

 1. Creație scenică – tearu de amatori – creație și interpretare a repertoriilor teatrelor de amatori în limba română (spectacole de teatru, ateliere, festivaluri, premii);
 2. Manifestări jubiliare;
 3. Alte interpretări ale programelor și conținuturilor culturale.

Condiții generale ale concursului

Dreptul de a participa la concurs îl au în mod exclusiv: asociațiile culturale și de altă natură, înregistrate pentru desfășurarea activităților în domeniul culturii, precum și alte subiecte în domeniul culturii cu excepția instituțiilor publice ale căror fondator este Republica Serbia, organele provinciale sau unitățile administrative locale.

 1. Criteriile de acordarea mijloacelor financiare:

– Gradul de compatibilitate a programului/proiectului cu cerințele concursului și documentația de concurs;

– Proiectul/programul satisface interesul general al minorității române în domeniul culturii;

 • Cererea trebuie însoțită de raportul privind cheltuirea mijloacelor financiare obținute de la CNMNR în anul 2018, iar în condițiile în care subiectul depune cerere de finanțare către CNMNR pentru prima dată, raportul privind realizarea a cel puțin unui program/proiect, în cazul în care a mai depus cerere de finanțare către alți subiecți.
 • Subiecții care depun cererile pentru prima dată trebuie să depună și un scurt raport privind activitățile de până acum, spectacole și altele, cel mult pe o pagină format A4.
 1. Cererea de concursse depune pe un formular special care însoțește acest concurs și poate fi regăsită pe site-ul CNMNR sau la sediul acestuia, str. Vaska Pope 16, 26300 Vârșeț

.

Cererea va fi însoțită în mod obligatoriu de:

 • Copia hotărârii de înregistrare a subiectului la instituția abilitată, însoțită de descrierea domeniului de activitate pentru care subiectul este înregistrat;
 • Date generale privind beneficarul mijloacelor financiare;
 • Descrierea detaliată a programului/proiectului și devizul finaciar detaliat– descriere, metode, modalități de realizare, planul și tipurile de activități, beneficiarii proiectului, perioada de realizare (a se anexa descrierea pe cel mult două pagini); descrierea poate fi însoțită de materiale tipărite, audio – video și alte anexe privind proiectul sau subiectul
 • Raportul privind cheltuirea mijloacelor financiare obținute de la CNMNR în anul 2018, iar în condițiile în care pesoana juridică depune cerere de finanțare către CNMNR pentru prima dată, raportul privind realizarea a cel puțin unui program/proiect din surse financiare proprii sau atrase de la terți;

Termenul limită de depunere a cererilor este de 8 zile de la data publicării pe site-ul CNMNR

Cererile însoțite de anexe se depun pe adresa:

Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine

Vaska Pope 16

26300 Vršac

cu mențiunea – concursul din domeniul culturii

Documentația depusă nu se returnează.

 1. Cererile depuse după termenul limită precum și cererile incomplete sau neconforme cu cerințele concursului, trimise prin e-mail sau fax, precum și cererile subiecților care în perioada precedentă nu au justificat mijloacele financiare obținute de la CNMNR, nu vor fi evaluate.
 1. În conf. cu art. 45 din Statutul CNMNR, Departamentul pentru Cultură va înainta către Consilul Executiv propunerile de repartizare a mijloacelor financiare;
 1. Consiliul Executiv adoptă hotărârea de repartizare a mijloacelor financiare în termen de 8 zile de la primirea propunerii. Hotărârea finală se adoptă la prima următoarea ședința a CNMNR
 1. În baza hotărârii CNMNR, președintele CNMNR încheie contract cu beneficiarul, în care vor fi stipulate drepturile și obligațiile părților, urmând transferul mijloacelor financiare acordate.

Președintele

Consiliului Naționalal Minorității Națioanle Române
Ion Omoran