Конкурс

Деловодни број:765/20

У Вршцу 18.10.2020. године

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛЕ МАЊИНЕ CONSILIUL NAŢIONAL AL MINORITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE

NATIONAL COUNCIL OF THE ROMANIAN ETHNIC MINORITY

Vršac, Vaska Pope 16, tel/fax: 013/403-859, 065/892-8527

e-mail: consiliulnational.ro@gmail.com

У Вршцу 18.10.2020. године

На основу члана 7. став 6.,10. и 13. став. 2. тачка 1) Закона о националним саветима националних мањина, и члана 20. и 38. Статута Националног Савета румунске националне мањине, дана 18.10.2020. године, Извршни одбор Националног Савета румунске националне мањине расписује

К О Н К У Р С

За финансирање – суфинансирање програма и пројеката од значаја за румунску националну мањину из области културе

Национални Савет румунске националне мањине финансираће – суфинансираће пројекте и програме на основу Финансијског плана Националног Савета румунске националне мањине из области културе у износу од 2.200.000,00 динара по следећим областима:

  1. Редовне активности у области културе, значајне за румунску националну мањину,

О п ш т и у с л о в и к о н к у р с а

1. Право учешћа на Конкурсу имају искључиво: уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе,други субјекти у култури, као и остала правна лица која организују догађаје или манифестације од значаја за културу румунске националне мањине.

2. Критеријуми за доделу средстава су:

– Усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса и конкурсне документације

– Да пројекат/програм задовољава општи интерес румунске националне мањине у области културе.

– Да подносилац пројекта/програма поднесе извештај о утрошку средстава добијених од Националног Савета румунске националне мањине у 2019. години. Извештај о реализацији барем једног пројекта/програма за оног подносиоца који први пут конкурише за средства уколико су конкурисали за одговарајуће пројекте/програме код другог субјекта.

– Подносиоци пројекта који први пут конкуришу неопходно је да доставе кратак извештај о досадашњим активностима, наступима и слично, а највише на једној страни А4 формата.

3. Пријава на Конкурс подноси се на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације и може се наћи на сајту Националног Савета румунске националне мањине www.cnmnr.org или у канцеларији Националног Савета румунске националне мањине улица Васка Попе бр. 16., 26300 Вршац

.

Уз пријаву се подноси и следећа обавезна пратећа документација:

– Копија регистрације корисника средстава код надлежног органа са описом и шифром делатности за коју је корисник регистрован.

– Основни подаци o кориснику средстава

– Детаљан опис пројекта/програма и детаљна финансијска конструкција – опис, методе и начин реализације, план и врсте активности, корисници обухваћени пројектом, време реализације програма или пројекта и друго (приложити опис највише на 2 странице, уз детаљан опис могуће је приложити публикације, други штампани материјал, као и аудио, видео, дигитални и други материјал о пројекту или подносиоцу).

– Извештај о утрошку средстава добијених од Националног Савета румунске националне мањине у 2019. години, а корисници средстава који први пут конкуришу за средства, извештај – доказ да имају искуство у самосталној реализацији барем једног пројекта из других или сопствених средстава.

Рок за подношење пријаве на Конкурс је 28.10.2020. године

Пријаве са прилозима предају се на адресу

Национални Савет румунске националне мањине

Васка Попе бр. 16

26300 Вршац

са назнаком – пријава на конкурс из области културе

Конкурсна документација се не враћа.

4. Пријаве које се доставе након наведеног рока и са непотпуном документацијом и пријаве послате факсом или електронском поштом, непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника којима је Национални Савет румунске националне мањине у предходном периоду доделила средства за финансирање – суфинансирање пројеката, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће бити разматране.

5. У складу са чланом 45. Статута Националног Савета румунске националне мањине, Одбор за културу ће поднети Извршном одбору Савета, предлоге за расподелу средстава.

6. Извршни одбор Савета доноси Решење о додели средстава опредељених Конкурсом у року од 8 дана од дана пријема предлога за доделу средстава од стране Одбора за културу Савета. Решење о додели средстава опредељених Конкурсом подноси се на одобрење на првој наредној седници Националног Савета румунске националне мањине.

7. На основу Решења о додели средстава, Председник Националног Савета румунске националне мањине, закључује уговор са корисником средстава у коме ће се регулисати међусобна права и обавезе након чега ће се извршити уплата додељених средстава.

Председник

Извршног одбора Националног савета румунске националне мањине

_____________________

Родика Алмажан

Формулар