Записник са електронске седнице

.

З А П И С Н И К

Са електронске седнице Националног савета румунске националне мањине.

У складу са чланом 36. и 37. Пословника о раду Националног савета румунске националне мањине, Председник Националног савета румунске националне мањине сазвао је електорнску седницу Националног савета румунске националне мањине дана 27.12.2020. године у 23.18 часова, када је сазив за пратећим материјалом доставио путем електронске поште (е-маил) сви члановима Националног савета румунске националне мањине. У сазиву електронске седнице, Председник Националног савета румунске националне мањине је напоменуо да ће се материјал који се односи на давање сагласности на одлуке Управног одбора НИУ „Либертатеа“ Панчево доставити накнадно, тачније 28.12.2020. године јер исте треба евидентирати у деловодник установе јер се електронска седница Управног одбора НИУ „Либертатеа“ Панчево одржала 27.12.2020. године. Уз сазив за електронску седницу Националног савета као материјал је приложен Предлог измена и допуна Финансијског плана Националног савета румунске националне мањине за 2020. годину, списак Одлука Извршног одбора Националног савета румунске националне мањине које треба потврдити, Записник са седнице Националног савета румунске националне мањине одржане 03.10.2020. године, Записник са телефонске седнице Националног савета румунске националне мањине одржане 26.10.2020. године и Записник са телефонске седнице Националног савета румунске националне мањине одржане 15.12.2020. године.

Сазивом електронске седнице предвиђен је следећи дневни ред:

Усвајање записника са седнице Националног савета румунске националне мањине од 03.10.2020 године

Усвајање записника са телефонске седнице Националног савета румунске националне мањине од 26.10.2020. године

Усвајање записника са телефонске седнице Националног савета румунске националне мањине од 15.12.2020 године

  1. Усвајање предлога измена и допуна Финансијског плана НСРНМ (ребаланс I)
  2. Потврђивање одлука Извшрног одбора НСРНМ.
  3. Давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана НИУ „Либертатеа“ Панчево за 2020 годину.
  4. Давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута НИУ „Либетатеа“ Панчево.
  5. Давање сагласности на Одлуку о разрешењу одговорног уредника часописа „Lumina“.
  6. Давање сагласности на Одлуку о именовању вршиоца дужности одговорног уредника часописа „Lumina“.
  7. Давање сагласности на Одлуку о разрешењу одговорног уредника часописа за децу „Bucuria copiilor“.
  8. Давање сагласности на Одлуку о именовању вршиоца дужности одговорног уредника часописа за децу „Bucuria copiilor“.

У сазиву за електронску седницу утврђен је рок за примедбе, питања и предлоге измена и допуна аката до уторка 29.12.2020. године до 14.00 часова на е-маил адресу Националног савета румунске националне мањине consiliulnational.ro@gmail.com, док рок за гласање је утврђен од уторка 29.12.2020. године са почетком у 16.00 часова до среде 30.12.2020. године закључно са 16.00 часова такође е-маил адресу Националног савета румунске националне мањине consiliulnational.ro@gmail.com.

Након достављања Одлука Управног одбора НИУ „Либертатеа“ Панчево од стране Председника Маринел Петрика, Председник Националног савета румунске националне мањине исте прослеђује свим члановима Националног савета румунске националне мањине путем електронске поште (е-маил) дана 28.12.2020. године у 12.31 часово и то: Захтев Управног одбора НИУ „Либертатеа“ Панчево бр. 282 од 28.12.2020. године за давање сагласности на одлуке Управног одбора НИУ „Либертатеа“ Панчево; Одлуку Управног одбора НИУ „Либертатеа“ Панчево о изменама и допунама Финансијског плана НИУ „Либертатеа“ Панчево за 2020. годину(табеларни предлог измена и допуна); Одлуку Управног одбора НИУ „Либертатеа“ Панчево о изменама и допунама Статута НИУ „Либертатеа“ Панчево бр. 276 од 28.12.2020. године; Одлука Управног одбора НИУ „Либертатеа“ Панчево којом се одговорни уредник дечијих новина „Bucuria copiilor“ разрешава функције бр. 281 од 28.12.2020. године; Одлуку Управног одбора НИУ „Либертатеа“ Панчево којом се одговорни уредник књижевног часописа „ Lumina” разрешава функције бр. 279 од 28.12.2020. године; Одлука Управног одбора НИУ „Либертатеа“ Панчево којом се именује вршилац дужности одговорног уредника дечијих новина „Bucuria copiilor“ бр. 280 од 28.12.2020. године; Одлуку Управног одбора НИУ „Либертатеа“ Панчево којом се именује вршилац дужности одговорног уредника књижевног часописа „ Lumina”; Образложење уз предлог измењеног Финансијског плана НИУ „Либертатеа“ Панчево до стране агенције за књиговодствене услуге Konekt Tucakov; Биографија – CV Мариоара Сфера и биографија – CV Дан Мата са планом уређивања дечијих новина „Bucuria copiilor“.

Дана 28.12.2020. године чланови Националног савета румунске националне мањине Даниел Петровић, Марчел Драган, Роман Бугар, Александра Ранковић, Јон Оморан, Марин Анка, Анишоара Царан, Јон Магда и Нику Чобану доставили су у предвиђеном року предлог за допуну дневног реда са следећим тачкама:

  • Разрешење Председника Националног савета румунске националне мањине.
  • Избор Председника Националног савета румунске националне мањине.

Уз предлог за допуну дневног реда достављен је и предлог за разрешење Председника Националног савета румунске националне мањине и предлог за именовање Јона Магда за Председника Националног савета румунске националне мањине. Оба предлога су потписана од стране 12 (дванаест) чланова Националног савета румунске националне мањине, и то: Даниел Петровић, Анишоара Царан, Марчел Драган, Нику Чобану, Роман Бугар, Александра Ранковић, Драган Демић, Јасминка Ивановић, Јон Магда, др Јон Оморан, Анка Марин и Тихан Матасаревић.

Дана 29.12.2020. године у 13.46 часова Председник Националног савета румунске националне мањине обавештава чланове Националног савета румунске националне мањине, Даниел Петровић, Марчел Драган, Роман Бугар, Александра Ранковић, Јон Оморан, Марин Анка, Анишоара Царан, Јон Магда и Нику Чобану да прихвата предлог за допуну дневног реда електронске седнице.

Дана 29.12.2020. године у 13.54 часова, Председник прослеђује свим члановима Националног савета румунске националне мањине обавештење о прихватању предлога за допуну дневног реда и доставља дневни ред у целини са пратећим материјалом (предлогом за допуну дневног реда, предлогом за разрешење Председника Националног савета румунске националне мањине и предлогом да именовање Председника Националног савета румунске националне мањине).

Гласању су приступили сви чланови Националног савета румунске националне мањине (23 члана ), први Јасмина Глишић гласала у 16.07 часова последњи члан Даниел Магду у 19.41 часова

Гласању су приступили следећи чланови Националног савета румунске националне мањине:

Јасмина Глишић у 16.07 часова

Стеван Михаилов у 16.16 часова

Роман Бугар у 16.24 часова

Марису Саву у 16.26 часова

Марин Анка у 16.31 часова и 19.33 часова.

Јон Оморан у 16.33 часова

Драган Демић у 16.39 часова

Нику Чобану у 16.36 и 16.41

Анишоара Царан у 16.47 часова

Тихан Матасаревић у 16.47 часова

Мануела Корнеа у 16.54 часова

Марчел Драган у 16.59 часова

Даниел Петровић у 16.59 часова

Александра Ранковић у 17.00 часова

Јон Магда у 17.02 часова

Јасминка Ивановић у 17.04 (проследила е-маил који је примила од Драгана Демића са маил адресе samy1990lea@icloud.com) и у 17.15 са маил адресе (ivanovicjasmina54@gmail.com).

Родика Алмажан у 17.44 часова.

Дорел Чебзан 18.11 часова.

Родика Петку у 19.08 часова

Маринел Блаж у 19.09 часова

Романца Варађан у 19.11 часова

Мариус Рамјанц у 19.38 часова

Даниел Магду у 19.41 часова.

Констатује се да су усвојене следеће одлуке:

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА ЈЕ УСВОЈЕН ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ОД 03.10.2020. ГОДИНЕ.

Гласало ЗА 12 чланова ( Јасмина Глишић, Стеван Михајлов, Мариус Саву, Марин Анка, Мануела Корнеа, Родика Алмажан, Дорел Чебзан, Родика Петку, Маринел Блаж, Романца Вараџан, Мариус Рамјанц и Даниел Магду)

Гласало ПРОТИВ 11 чланова (Роман Бугар, Јон Оморан, Драган Демић, Нику Чобану, Анишоара Царан, Тихан Матасаревић, Марчел Драган, Даниел Петровић, Александра Ранковић, Јон Магда и Јасминка Ивановић).

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА ЈЕ УСВОЈЕН ЗАПИСНИК СА ТЕЛЕФОНСКЕ СЕДНИЦЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ОД 26.10.2020. ГОДИНЕ.

Гласало ЗА 12 чланова ( Јасмина Глишић, Стеван Михајлов, Мариус Саву, Марин Анка, Мануела Корнеа, Родика Алмажан, Дорел Чебзан, Родика Петку, Маринел Блаж, Романца Вараџан, Мариус Рамјанц и Даниел Магду)

Гласало ПРОТИВ 11 чланова (Роман Бугар, Јон Оморан, Драган Демић, Нику Чобану, Анишоара Царан, Тихан Матасаревић, Марчел Драган, Даниел Петровић, Александра Ранковић, Јон Магда и Јасминка Ивановић).

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА ЈЕ УСВОЈЕН ЗАПИСНИК СА ТЕЛЕФОНСКЕ СЕДНИЦЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ОД 15.12.2020. ГОДИНЕ.

Гласало ЗА 12 чланова ( Јасмина Глишић, Стеван Михајлов, Мариус Саву, Марин Анка, Мануела Корнеа, Родика Алмажан, Дорел Чебзан, Родика Петку, Маринел Блаж, Романца Вараџан, Мариус Рамјанц и Даниел Магду)

Гласало ПРОТИВ 11 чланова (Роман Бугар, Јон Оморан, Драган Демић, Нику Чобану, Анишоара Царан, Тихан Матасаревић, Марчел Драган, Даниел Петровић, Александра Ранковић, Јон Магда и Јасминка Ивановић).

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА ЈЕ УСВОЈЕНА ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ЗА 2020 ГОДИНУ (РЕБАЛАНС I)

Гласало ЗА 12 чланова ( Јасмина Глишић, Стеван Михајлов, Мариус Саву, Марин Анка, Мануела Корнеа, Родика Алмажан, Дорел Чебзан, Родика Петку, Маринел Блаж, Романца Вараџан, Мариус Рамјанц и Даниел Магду)

Гласало ПРОТИВ 11 чланова (Роман Бугар, Јон Оморан, Драган Демић, Нику Чобану, Анишоара Царан, Тихан Матасаревић, Марчел Драган, Даниел Петровић, Александра Ранковић, Јон Магда и Јасминка Ивановић).

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ДОНЕТА ОДЛУКА КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈУ СВЕ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ДОНЕТЕ ИЗМЕЂУ ДВЕ СЕДНИЦЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ.

Гласало ЗА 12 чланова ( Јасмина Глишић, Стеван Михајлов, Мариус Саву, Марин Анка, Мануела Корнеа, Родика Алмажан, Дорел Чебзан, Родика Петку, Маринел Блаж, Романца Вараџан, Мариус Рамјанц и Даниел Магду)

Гласало ПРОТИВ 11 чланова (Роман Бугар, Јон Оморан, Драган Демић, Нику Чобану, Анишоара Царан, Тихан Матасаревић, Марчел Драган, Даниел Петровић, Александра Ранковић, Јон Магда и Јасминка Ивановић).

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ДОНЕТА ОДЛУКА КОЈОМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА НИУ „ЛИБЕРТАТЕА“ ПАНЧЕВО ЗА 2020 ГОДИНУ.

Гласало ЗА 12 чланова ( Јасмина Глишић, Стеван Михајлов, Мариус Саву, Марин Анка, Мануела Корнеа, Родика Алмажан, Дорел Чебзан, Родика Петку, Маринел Блаж, Романца Вараџан, Мариус Рамјанц и Даниел Магду)

Гласало ПРОТИВ 11 чланова (Роман Бугар, Јон Оморан, Драган Демић, Нику Чобану, Анишоара Царан, Тихан Матасаревић, Марчел Драган, Даниел Петровић, Александра Ранковић, Јон Магда и Јасминка Ивановић).

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ДОНЕТА ОДЛУКА КОЈОМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА НИУ „ЛИБЕРТАТЕА“ ПАНЧЕВО.

Гласало ЗА 12 чланова ( Јасмина Глишић, Стеван Михајлов, Мариус Саву, Марин Анка, Мануела Корнеа, Родика Алмажан, Дорел Чебзан, Родика Петку, Маринел Блаж, Романца Вараџан, Мариус Рамјанц и Даниел Магду)

Гласало ПРОТИВ 11 чланова (Роман Бугар, Јон Оморан, Драган Демић, Нику Чобану, Анишоара Царан, Тихан Матасаревић, Марчел Драган, Даниел Петровић, Александра Ранковић, Јон Магда и Јасминка Ивановић).

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ДОНЕТА ОДЛУКА КОЈОМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О РАЗРЕШЕЊУ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА ЧАСОПИСА „LUMINA“. РАЗРЕШАВА СЕ ИОАН БАБА ЗА ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА ЧАСОПИСА „LUMINA“.

Гласало ЗА 12 чланова ( Јасмина Глишић, Стеван Михајлов, Мариус Саву, Марин Анка, Мануела Корнеа, Родика Алмажан, Дорел Чебзан, Родика Петку, Маринел Блаж, Романца Вараџан, Мариус Рамјанц и Даниел Магду)

Гласало ПРОТИВ 11 чланова (Роман Бугар, Јон Оморан, Драган Демић, Нику Чобану, Анишоара Царан, Тихан Матасаревић, Марчел Драган, Даниел Петровић, Александра Ранковић, Јон Магда и Јасминка Ивановић).

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ДОНЕТА ОДЛУКА КОЈОМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ИМЕНОВАЊЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА ЧАСОПИСА „LUMINA“. ИМЕНУЈЕ СЕ МАРИОАРА СФЕРА ЗА ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА ЧАСОПИСА „LUMINA“.

Гласало ЗА 12 чланова ( Јасмина Глишић, Стеван Михајлов, Мариус Саву, Марин Анка, Мануела Корнеа, Родика Алмажан, Дорел Чебзан, Родика Петку, Маринел Блаж, Романца Вараџан, Мариус Рамјанц и Даниел Магду)

Гласало ПРОТИВ 11 чланова (Роман Бугар, Јон Оморан, Драган Демић, Нику Чобану, Анишоара Царан, Тихан Матасаревић, Марчел Драган, Даниел Петровић, Александра Ранковић, Јон Магда и Јасминка Ивановић).

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ДОНЕТА ОДЛУКА КОЈОМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА РАЗРЕШЕЊЕ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА ЧАСОПИСА ЗА ДЕЦУ „BUCURIA COPIILOR“. РАЗРЕШАВА СЕ ЈОЦА БУЛИКА ЗА ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА ЧАСОПИСА ЗА ДЕЦУ „BUCURIA COPIILOR“.

Гласало ЗА 12 чланова ( Јасмина Глишић, Стеван Михајлов, Мариус Саву, Марин Анка, Мануела Корнеа, Родика Алмажан, Дорел Чебзан, Родика Петку, Маринел Блаж, Романца Вараџан, Мариус Рамјанц и Даниел Магду)

Гласало ПРОТИВ 11 чланова (Роман Бугар, Јон Оморан, Драган Демић, Нику Чобану, Анишоара Царан, Тихан Матасаревић, Марчел Драган, Даниел Петровић, Александра Ранковић, Јон Магда и Јасминка Ивановић).

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ДОНЕТА ОДЛУКА КОЈОМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ИМЕНОВАЊЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА ЧАСОПИСА ЗА ДЕЦУ „BUCURIA COPIILOR“. ИМЕНУЈЕ СЕ ДАН МАТА ЗА ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА ЧАСОПИСА ЗА ДЕЦУ „BUCURIA COPIILOR“.

Гласало ЗА 12 чланова ( Јасмина Глишић, Стеван Михајлов, Мариус Саву, Марин Анка, Мануела Корнеа, Родика Алмажан, Дорел Чебзан, Родика Петку, Маринел Блаж, Романца Вараџан, Мариус Рамјанц и Даниел Магду)

Гласало ПРОТИВ 11 чланова (Роман Бугар, Јон Оморан, Драган Демић, Нику Чобану, Анишоара Царан, Тихан Матасаревић, Марчел Драган, Даниел Петровић, Александра Ранковић, Јон Магда и Јасминка Ивановић).

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА НИЈЕ УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ДА СЕ ДАНИЕЛ МАГДУ РАЗРЕШАВА ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ.

Гласало ЗА 11 чланова (Роман Бугар, Јон Оморан, Драган Демић, Нику Чобану, Анишоара Царан, Тихан Матасаревић, Марчел Драган, Даниел Петровић, Александра Ранковић, Јон Магда и Јасминка Ивановић).

Гласало ПРОТИВ 12 чланова ( Јасмина Глишић, Стеван Михајлов, Мариус Саву, Марин Анка, Мануела Корнеа, Родика Алмажан, Дорел Чебзан, Родика Петку, Маринел Блаж, Романца Вараџан, Мариус Рамјанц и Даниел Магду).

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА НИЈЕ УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЈОН МАГДА ЗА ПРЕДСЕДНИКА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ.

Гласало ЗА 11 чланова (Роман Бугар, Јон Оморан, Драган Демић, Нику Чобану, Анишоара Царан, Тихан Матасаревић, Марчел Драган, Даниел Петровић, Александра Ранковић, Јон Магда и Јасминка Ивановић).

Гласало ПРОТИВ 12 чланова ( Јасмина Глишић, Стеван Михајлов, Мариус Саву, Марин Анка, Мануела Корнеа, Родика Алмажан, Дорел Чебзан, Родика Петку, Маринел Блаж, Романца Вараџан, Мариус Рамјанц и Даниел Магду).

Председник Националног савета румунске националне мањине у 21.26 часова електронским путем (путем е-маила) обавештава сваког члана Националног савета румунске националне мањине да су гласању приступили сви чланови Националног савета румунске националне мањине (23 члана) и да закључује гласање и електорнску седницу дана 29.12.2020 у 21.25 часова. Одлуке и записник са електорнске седнице биће објављени на званичном сајту Националног савета румунске националне мањине (https://cnmnr.org/) у законском року.

ЗАПИСНИЧАР

Тибериу Чортан

ПРЕДСЕДНИК

Даниел Магду

ОДЛУКЕ