Конкурс култура

Дел. бр.730/21
 Вршцу 08.11.2021. године
На основу члана 7. став 6., члан 10. и 13. став. 2. тачка 1) Закона о националним саветима националних мањина, и члана 20. и 38. Статута Националног Савета румунске националне мањине, дана 08.11.2021. године, Извршни одбор Националног Савета румунске националне мањине расписује
К О Н К У Р С
За финансирање – суфинансирање традиционалних манифестација од значаја за румунску националну мањину из области културе.
Национални Савет румунске националне мањине финансираће – суфинансираће пројекте и програме на основу Финансијског плана Националног Савета румунске националне мањине из области културе у износу од 1.700.000,00 динара за следеће:
1. Редовне активности у области културе значајне за румунску националну мањину за последњи квартал 2021. године.
О п ш т и у с л о в и к о н к у р с а:

 1. Право учешћа на Конкурсу имају искључиво: уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, други субјекти у култури, као и остала правна лица која организују догађаје или манифестације од значаја за културу румунске националне мањине.
 2. Критеријуми за доделу средстава су:
  – Усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса и конкурсне документације
  – Да пројекат/програм задовољава општи интерес румунске националне мањине у области културе.
  – Да је подносилац пројекта/програма поднео извештај о утрошку средстава добијених од Националног Савета румунске националне мањине у 2020. години или у 2021. години.
  – Приказана средства из других извора финансирања за наведене манифестације.
 3. Пријава на Конкурс подноси се на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације и може се наћи на сајту Националног Савета румунске националне мањине www.cnmnr.org или у канцеларији Националног Савета румунске националне мањине улица Васка Попе бр. 16., 26300 Вршац
  Уз пријаву се подноси и следећа обавезна пратећа документација:
  – Копија регистрације корисника средстава код надлежног органа са описом и шифром делатности за коју је корисник регистрован.
  – Основни подаци o кориснику средстава
  – Детаљан опис пројекта/програма и детаљна финансијска конструкција – опис, методе и начин реализације, план и врсте активности, корисници обухваћени пројектом, време реализације програма или пројекта и друго (приложити опис највише на 2 странице, уз детаљан опис могуће је приложити публикације, други штампани материјал, као и аудио, видео, дигитални и други материјал о пројекту или подносиоцу).
  – Извештај о утрошку средстава добијених од Националног Савета румунске националне мањине у 2020. години или у 2021. години.
  Рок за подношење пријаве на Конкурс је 16.11.2021. године.
  Пријаве са прилозима предају се на адресу
  Национални Савет румунске националне мањине
  Васка Попе бр. 16
  26300 Вршац
  са назнаком – пријава на конкурс из области културе.
  Конкурсна документација се не враћа.
 4. Пријаве које се доставе након наведеног рока и са непотпуном документацијом и пријаве послате факсом или електронском поштом, непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника којима је Национални Савет румунске националне мањине у предходном периоду доделила средства за финансирање – суфинансирање пројеката, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће бити разматране.
 5. У складу са чланом 45. Статута Националног Савета румунске националне мањине, Одбор за културу ће поднети Извршном одбору Савета, предлоге за расподелу средстава.
 6. Извршни одбор Савета доноси Решење о додели средстава опредељених Конкурсом у року од 8 дана од дана пријема предлога за доделу средстава од стране Одбора за културу Савета. Решење о додели средстава опредељених Конкурсом подноси се на одобрење на првој наредној седници Националног Савета румунске националне мањине.
 7. На основу Решења о додели средстава, Председник Националног Савета румунске националне мањине, закључује уговор са корисником средстава у коме ће се регулисати међусобна права и обавезе након чега ће се извршити уплата додељених средстава.
  Председник
  Извршног одбора Националног савета румунске националне мањине

Родика Алмажан