Конкурс информисање

.

Дел. бр. 775/21

У Вршцу 22.11.2021. године

На основу члана 7. став 6.,члан 10. и члана 113. Закона о националним саветима националних мањина, и члана 20. и 38. Статута Националног Савета румунске националне мањине, дана 22.11.2021. године, Извршни одбор Националног Савета румунске националне мањине расписује

К О Н К У Р С

За финансирање – суфинансирање програма и пројеката од значаја за румунску националну мањину за 2021 годину из области обавештавања.

Национални Савет румунске националне мањине финансираће – суфинансираће пројекте и програме на основу Финансијског плана Националног Савета румунске националне мањине за 2021. годину у износу од 1.200.000,00 динара по следећим областима обавештавања:

 1. Часописи и новине на румунском језику.
 2. Интернет портали који обавештавају о активностима значајне за румунску националну мањину – заједницу.

О пштиу сло в и к о н к у р са

ПравоучешћанаКонкурсуимајуискључиво: правна лица, удружења, фондације и друге организације цивилног друштава уписане у одговарајући регистар, осим установа и правна лица чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или Национални Савет румунске националне мањине.

 1. Критеријуми задоделусредставасу:

– Усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса и конкурсне документације

– Да пројекат/програм задовољава општи интерес румунске националне мањине у области обавештавања.

 • Подносиоци пројекта који конкуришу неопходно је да доставе кратак извештај о досадашњим активностима, наступима и слично, а највише на једној страни А4 формата.
 1. ПријаванаКонкурсподноси се на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације и може се наћи на сајту Националног Савета румунске националне мањине www.cnmnr.org или у канцеларији Националног Савета румунске националне мањине улица Васка Попе бр. 16., 26300 Вршац

.

Уз пријаву се подноси и следећа обавезна пратећа документација:

 • Копијарегистрацијекорисникасредставакоднадлежногорганасаописомишифромделатностизакојујекорисникрегистрован.
 • Основни подаци oкорисникусредстава
 • Детаљанописпројекта/програмаидетаљнафинансијскаконструкција– опис, методе и начин реализације, план и врсте активности, корисници обухваћени пројектом, време реализације програма или пројекта и друго (приложитиописнајвишена2странице, уз детаљан опис могуће је приложити публикације, или други штампани материјал.

Рок за подношење пријаве на Конкурс је 30.11.2021. године

Пријаве са прилозима предају се на адресу

Национални Савет румунске националне мањине

Васка Попе бр. 16

26300 Вршац

са назнаком – пријава на конкурс из области обавештавања

Конкурсна документација се не враћа.

 1. Пријавекојеседоставенаконнаведеногрокаисанепотпуномдокументацијомипријавепослатефаксомилиелектронскомпоштом,непотписанеинеоверенепријаве,каоипријавекорисникакојимајеНационални Савет румунске националне мањине упредходномпериодудоделиласредствазафинансирање – суфинансирањепројеката,акојинисуподнелиизвештај о њиховој реализацији,неће бити разматране.
 1. У складу са чланом 45. Статута Националног Савета румунске националне мањине, Одбор за обавештавање ће поднети Извршном одбору Савета, предлоге за расподелу средстава.
 1. Извршни одбор Савета доноси Решење о додели средстава опредељених Конкурсом у року од 8 дана од дана пријема предлога за доделу средстава од стране Одбора за информисање Савета. Решење о додели средстава опредељених Конкурсом подноси се на одобрење на првој наредној седници Националног Савета румунске националне мањине.
 2. На основу Решења о додели средстава, Председник Националног Савета румунске националне мањине, закључује уговор са корисником средстава у коме ће се регулисати међусобна права и обавезе након чега ће се извршити уплата додељених средстава.

Председник

Извршног одбора Националног Савета румунске националне мањине

_____________________

Родика Алмажан

Формулар WORD

Формулар PDF