Конкурс

.

У Вршцу 27.12.2021. године

На основу члана 7. став 6.,члан 10. и члана 113 став 2 тачка 2. Закона о националним саветима националних мањина, и члана 20. и 38. Статута Националног Савета румунске националне мањине, дана 27.12.2021. године, Извршни одбор Националног Савета румунске националне мањине расписује

К О Н К У Р С

За финансирање – суфинансирање програма и пројеката од значаја за румунску националну мањину за период 2021 које врше Новинско издавачке делатности на румунском језику.

Национални Савет румунске националне мањине финансираће – суфинансираће пројекте и програме на основу Финансијског плана Националног Савета румунске националне мањине за период 2021. године у износу од 600.000,00 динара по следећим областима обавештавања:

 1. Новинарска издавачка делатност на румунском језику и набавка опреме чији су оснивач Национални Савет.

О пштиу сло в и к о н к у р са

ПравоучешћанаКонкурсуимајуискључиво: правна лица, чији је оснивач Национални Савет румунске националне мањине.

 1. Критеријуми задоделусредставасу:

– Усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса и конкурсне документације

– Да пројекат/програм задовољава општи интерес румунске националне мањине у области обавештавања.

 • Подносиоци пројекта који конкуришу неопходно је да доставе кратак извештај о досадашњим активностима, наступима и слично, а највише на једној страни А4 формата.
 1. ПријаванаКонкурсподноси се на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације и може се наћи на сајту Националног Савета румунске националне мањине www.cnmnr.org или у канцеларији Националног Савета румунске националне мањине улица Васка Попе бр. 16., 26300 Вршац

.

Уз пријаву се подноси и следећа обавезна пратећа документација:

 • Копијарегистрацијекорисникасредставакоднадлежногорганасаописомишифромделатностизакојујекорисникрегистрован.
 • Основни подаци oкорисникусредстава
 • Детаљанописпројекта/програмаидетаљнафинансијскаконструкција– опис, методе и начин реализације, план и врсте активности, корисници обухваћени пројектом, време реализације програма или пројекта и друго (приложитиописнајвишена2странице, уз детаљан опис могуће је приложити публикације, или други штампани материјал.

Рок за подношење пријаве на Конкурс је 29.12.2021. године

Пријаве са прилозима предају се на адресу

Национални Савет румунске националне мањине

Васка Попе бр. 16

26300 Вршац

или скенирано путем мејла на адресу:
consiliulnational.ro@gmail.com

(Пријаве послате мејлом, обавено се шаљу и путем поште)

са назнаком – пријава на конкурс из области обавештавања

Конкурсна документација се не враћа.

 1. Пријавекојеседоставенаконнаведеногрокаисанепотпуномдокументацијомипријавепослатефаксом,непотписанеинеоверенепријаве,каоипријавекорисникакојимајеНационални Савет румунске националне мањине упредходномпериодудоделиласредствазафинансирање – суфинансирањепројеката,акојинисуподнелиизвештај о њиховој реализацији,неће бити разматране.
 1. У складу са чланом 45. Статута Националног Савета румунске националне мањине, Одбор за обавештавање ће поднети Извршном одбору Савета, предлоге за расподелу средстава.
 1. Извршни одбор Савета доноси Решење о додели средстава опредељених Конкурсом у року од 8 дана од дана пријема предлога за доделу средстава од стране Одбора за обавештавање Савета. Решење о додели средстава опредељених Конкурсом подноси се на одобрење на првој наредној седници Националног Савета румунске националне мањине.
 2. На основу Решења о додели средстава, Председник Националног Савета румунске националне мањине, закључује уговор са корисником средстава у коме ће се регулисати међусобна права и обавезе након чега ће се извршити уплата додељених средстава.

Председник

Извршног одбора Националног Савета румунске националне мањине

_____________________

Родика Алмажан

ФОРМУЛАР