Конкурс

NACIONALNI SAVET RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE

CONSILIUL NAŢIONAL AL MINORITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE

NATIONAL COUNCIL OF THE ROMANIAN ETHNIC MINORITY

Vršac, Vaska Pope 16, tel/fax: 013/403-859, 065/892-8527

e-mail: consiliulnational.ro@gmail.com

На основу члана 7. став 6.,члан 10. и 13. став. 2. тачка 1) Закона о националним саветима националних мањина, и члана 20. и 38. Статута Националног Савета румунске националне мањине, дана 09.08.2022. године, Извршни одбор Националног Савета румунске националне мањине расписује

К О Н К У Р С

За финансирање – суфинансирање манифестације од значаја за румунску националну мањину из области културе.

Национални Савет румунске националне мањине финансираће – суфинансираће пројекте и програме на основу Финансијског плана Националног Савета румунске националне мањине из области културе у износу од 500.000,00 динара за следећу манифестацију:

1. Фестивал румунске музике и фолклора из Војводине – Република Србија.

О п ш т и у с л о в и к о н к у р с а:

1. Право учешћа на Конкурсу имају искључиво домаћин Фестивала румунске музике и фолклора из Војводине – Република Србија.

2. Критеријуми за доделу средстава су:

– Усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса и конкурсне документације

– Да пројекат/програм задовољава општи интерес румунске националне мањине у области културе и да је подносилац организује наведену манифестацију.

– Да је подносилац пројекта/програма поднео извештај о утрошку средстава добијених од Националног Савета румунске националне мањине на претходним конкурсима.

– Приказана средства из других извора финансирања за наведену манифестацију.

3. Пријава на Конкурс подноси се на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације и може се наћи на сајту Националног Савета румунске националне мањине www.cnmnr.org или у канцеларији Националног Савета румунске националне мањине улица Васка Попе бр. 16., 26300 Вршац

Уз пријаву се подноси и следећа обавезна пратећа документација:

– Копија регистрације корисника средстава код надлежног органа са описом и шифром делатности за коју је корисник регистрован.

– Основни подаци o кориснику средстава

– Детаљан опис пројекта/програма и детаљна финансијска конструкција – опис, методе и начин реализације, план и врсте активности, корисници обухваћени пројектом, време реализације програма или пројекта и друго (приложити опис највише на 2 странице, уз детаљан опис могуће је приложити публикације, други штампани материјал, као и аудио, видео, дигитални и други материјал о пројекту или подносиоцу).

– Извештај о утрошку средстава добијених од Националног Савета румунске националне мањине у 2021. години.

Рок за подношење пријаве на Конкурс је 12.08.2022. године.

Пријаве са прилозима предају се на адресу

Национални Савет румунске националне мањине

Васка Попе бр. 16

26300 Вршац

са назнаком – пријава на конкурс из области културе – Фестивал румунске музике и фоклора из Војводине – Република Србија.

Конкурсна документација се не враћа.

4. Пријаве које се доставе након наведеног рока и са непотпуном документацијом и пријаве послате факсом или електронском поштом, непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника којима је Национални Савет румунске националне мањине у предходном периоду доделила средства за финансирање – суфинансирање пројеката, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће бити разматране.

5. У складу са чланом 45. Статута Националног Савета румунске националне мањине, Одбор за културу ће поднети Извршном одбору Савета, предлоге за расподелу средстава.

6. Извршни одбор Савета доноси Решење о додели средстава опредељених Конкурсом у року од 2 дана од дана пријема предлога за доделу средстава од стране Одбора за културу Савета. Решење о додели средстава опредељених Конкурсом подноси се на одобрење на првој наредној седници Националног Савета румунске националне мањине.

7. На основу Решења о додели средстава, Председник Националног Савета румунске националне мањине, закључује уговор са корисником средстава у коме ће се регулисати међусобна права и обавезе након чега ће се извршити уплата додељених средстава.

Председник

Извршног одбора Националног савета румунске националне мањине

_____________________

Родика Алмажан