Конкурс информисање

На основу члана 7. став 6.,члан 10. и члана 113. Закона о Националним саветима националних
мањина, и члана 20. и 38. Статута Националног Савета румунске националне мањине, дана
11.04.2023. године, Извршни одбор Националног Савета румунске националне мањине расписује

К О Н К У Р С

За финансирање – суфинансирање програма и пројеката од значаја за румунску
националну мањину из области обавештавања.
Национални Савет румунске националне мањине финансираће – суфинансираће пројекте и
програме на основу Финансијског плана Националног Савета румунске националне
мањине у износу од 1.000.000 динара по следећим областима обавештавања:
Часописи и новине на румунском језику.
Интернет портали и садржаји у електронском формату који обавештавају о активностима значајне
за румунску националну мањину – заједницу.
Издавање књига на румунском језику
Опремање редакција на румунском језику
Општи услови конкурса
Право учешћа на Конкурсу имају искључиво: правна лица, удружења, фондације и друге
организације цивилног друштава уписане у одговарајући регистар.
Критеријуми за доделу средстава су:
Усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса и конкурсне документације.
Да пројекат/програм задовољава општи интерес румунске националне мањине у области
обавештавања.
Подносиоци пројекта који конкуришу неопходно је да доставе кратак извештај о досадашњим
активностима, наступима и слично, а највише на једној страни А4 формата.
Пријава на Конкурс подноси се на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне
документације и може се наћи на сајту Националног Савета румунске националне мањине
www.cnmnr.org или у канцеларији Националног Савета румунске националне мањине улица Васка
Попе бр. 16., 26300 Вршац.
Уз пријаву се подноси и следећа обавезна пратећа документација:
Копија регистрације корисника средстава код надлежног органа са описом и шифром делатности
за коју је корисник регистрован. Основни подаци o кориснику средстава
Детаљан опис пројекта/програма и детаљна финансијска конструкција – опис, методе и начин
реализације, план и врсте активности, корисници обухваћени пројектом, време реализације
програма или пројекта и друго (приложити опис највише на 2 странице, уз детаљан опис могуће је
приложити публикације, или други штампани материјал.
Рок за подношење пријаве на Конкурс је 28.04.2023. године Пријаве са прилозима предају се на
адресу:
Национални Савет румунске националне мањине
Васка Попе бр. 16
26300 Вршац
са назнаком – пријава на конкурс из области обавештавања
Конкурсна документација се не враћа.

Пријаве које се доставе након наведеног рока и са непотпуном документацијом и пријаве послате
факсом или електронском поштом, непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника
којима је Национални Савет румунске националне мањине у предходном периоду доделила
средства за финансирање – суфинансирање пројеката, а који нису поднели
извештај о њиховој реализацији, неће бити разматране.
У складу са чланом 45. Статута Националног Савета румунске националне мањине, Одбор за
обавештавање ће поднети Извршном одбору Савета, предлоге за расподелу средстава.
Извршни одбор Савета доноси Решење о додели средстава опредељених Конкурсом у року од 8
дана од дана пријема предлога за доделу средстава од стране Одбора за културу Савета. Решење
о додели средстава опредељених Конкурсом подноси се на одобрење на првој наредној седници
Националног Савета румунске националне мањине.
На основу Решења о додели средстава, Председник Националног Савета румунске националне
мањине, закључује уговор са корисником средстава у коме ће се регулисати међусобна права и
обавезе након чега ће се извршити уплата додељених средстава.

Председник
Извршног одбора Националног Савета румунске националне мањине
Даниел Магду