//Concurs

Concurs

NACIONALNI SAVET RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE

CONSILIUL NAŢIONAL AL MINORITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE

NATIONAL COUNCIL OF THE ROMANIAN ETHNIC MINORITY

Vršac, Vaska Pope 16, tel/fax: 013/403-859, 065/892-8527

e-mail: consiliulnational.ro@gmail.com

NACIONALNI SAVET RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE

CONSILIUL NAŢIONAL AL MINORITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE

NATIONAL COUNCIL OF THE ROMANIAN ETHNIC MINORITY

Vršac, Vaska Pope 16, tel/fax: 013/403-859, 065/892-8527

e-mail: consiliulnational.ro@gmail.com

Nr. Registr. 683/20

Vârșeț 18.09.2020.

În conf. cu art. 7., al. 6., 10. și 13., al. 2, pct. 1. din Legea privind Consiliile Naționale ale Minoritățiilor Naționale precum și art. 20. și 38. din Statutul Consiliului Național al Minorității Naționale Române (CNMNR), Consiliul Executiv al CNMNR pe data de 18.09.2020. publică următorul:

C O N C U R S

pentru finanțarea – confinanțarea programelor și proiectelor de importanță majoră pentru minoritatea națională română în domeniul culturii

Consiliul Național al Minorității Naționale Române va finanța – cofinanța proiectele și programele pe baza Planului Financiar al CNMNR în domeniul culturii., în valoare totală de 700.000,00 dinari, pentru următoarele domenii:

1. Organizarea Marelui Festival de Folclor al Românilor din Voivodina

2. Organizarea memorialului Dr. Radu Flora

Condiții generale ale concursului

Dreptul de a participa la concurs îl au în mod exclusiv: asociațiile culturale și de altă natură, înregistrate pentru desfășurarea activităților în domeniul culturii, de altă formă juridică care organizează evenimente culturale de interes special pentru minoritatea română.

1. Criteriile de acordare a mijloacelor financiare:

– Gradul de compatibilitate a programului/proiectului cu cerințele concursului și documentația de concurs;

– Proiectul-programul satisface interesul general al minorității române în domeniul culturii, aplicantul a organizat manifestările tradiţionale în cauză;

– Cererea trebuie însoțită de raportul privind cheltuirea mijloacelor financiare obținute de la CNMNR în anul 2019 la concursurile precedente, iar în condițiile în care subiectul depune cerere de finanțare către CNMNR pentru prima dată, raportul privind realizarea a cel puțin unui program/proiect, în cazul în care a mai depus cerere de finanțare către alți subiecți.

– subiecții care depun cererile pentru prima dată trebuie să depună și un scurt raport privind activitățile de până acum, spectacole și altele, cel mult pe o pagină format A4.

2. Cererea de concurs se depune pe un formular special care însoțește acest concurs și poate fi regăsită pe site-ul CNMNR www.cnmnr.org sau la sediul acestuia, str. Vaska Pope nr. 16, 26300 Vârșeț.

Cererea va fi însoțită în mod obligatoriu de:

– Copia hotărârii de înregistrare a subiectului la instituția abilitată, însoțită de descrierea domeniului de activitate pentru care subiectul este înregistrat;

– Date generale privind beneficarul mijloacelor financiare;

– Descrirerea detaliată a programului/proiectului și devizul financiar detaliat – descriere, metode, modalități de realizare, planul și tipurile de activități, beneficiarii proiectului, perioada de realizare ( a se anexa descrierea pe cel mult două pagini); descrierea poate fi însoțită de materiale tipărite, audio-video și alte anexe privind proiectul sau subiectul.

– Raportul privind cheltuierea mijloacelor financiare obținute de la CNMNR în anul 2019. la concursurile precedente, iar în condițiile în care persoana juridică depune cerere de finanțare către CNMNR pentru prima dată, raportul privind realizarea a cel puțin unui program/proiect din surse financiare proprii sau atrase de la terți;

Termenul limită de depunere a cererilor este 23.09.2020. până la ora 12.

Cererile însoțite de anexe se depun pe adresa:

NACIONALNI SAVET RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE

VASKA POPE BR. 16

26300 VRŠAC

cu mențiunea – concursul din domeniul culturii

Documentația depusă nu se returnează.

1. Cererile depuse după termenul limită precum și cererile incomplete sau neconforme cu cerințele concursului, trimise prin e-mail sau fax, precum și cererile subiecților care în perioada precedentă nu au justificat mijloacele financiare obținute de la CNMNR, nu vor fi evaluate.

2. În conf. cu art. 45. din Statutul CNMNR, Departamentul pentru Cultură va înainta către Consiliul Executiv propunerile de repartizare a mijloacelor financiare;

3. Consiliul Executiv adoptă hotărârea de repartizare a mijloacelor financiare în termen de 8 zile de la primirea propunerii. Hotărârea finală se adoptă la prima următoarea ședință a CNMNR.

4. În baza hotărârii CNMNR, președintele CNMNR, încheie contract cu beneficiarul, în care vor fi stipulate drepturile și obligațiile părților, urmând transferul mijloacelor financiare acordate.

Președintele

Consiliului Executiv al Consiliului Național al minorității naționale române

________________________

Rodica Almajan

FORMULAR CONCURS