Конкурс информисање

На основу члана 7. став 6.,члан 10. и члана 113. Закона о Националним саветима
националних мањина, и члана 20. и 38. Статута Националног Савета румунске националне
мањине, дана 04.07.2022. године, Извршни одбор Националног Савета румунске
националне мањине расписује

К О Н К У Р С

За финансирање – суфинансирање програма и пројеката од значаја за румунску
националну мањину из области обавештавања.

Национални Савет румунске националне мањине финансираће – суфинансираће пројекте и
програме на основу Финансијског плана Националног Савета румунске националне
мањине у износу од 1.200.000 динара по следећим областима обавештавања:

 1. Часописи и новине на румунском језику.
 2. Интернет портали који обавештавају о активностима значајне за румунску
  националну мањину – заједницу.
 3. Издавање књига на румунском језику
 4. Попис 2022
 5. Опремање редакција на румунском језику

Општи услови конкурса

Право учешћа на Конкурсу имају искључиво: правна лица,
удружења, фондације и друге организације цивилног
друштава уписане у одговарајући регистар, осим установа и
правна лица чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица
локалне самоуправе или Национални Савет румунске националне мањине.

 1. Критеријуми за доделу средстава су:
 • Усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса и конкурсне
  документације
 • Да пројекат/програм задовољава општи интерес румунске националне
  мањине у области обавештавања.
 • Подносиоци пројекта који конкуришу неопходно је да доставе кратак извештај о
  досадашњим активностима, наступима и слично, а највише на једној страни А4
  формата.
 1. Пријава на Конкурс подноси се на посебном обрасцу који је саставни део
  конкурсне документације и може се наћи на сајту Националног Савета румунске
  националне мањине www.cnmnr.org или у канцеларији Националног Савета
  румунске националне мањине улица Васка Попе бр. 16., 26300 Вршац
  .
  Уз пријаву се подноси и следећа обавезна пратећа документација:
 • Копија регистрације корисника средстава код надлежног органа са описом и
  шифром делатности за коју је корисник регистрован.
 • Основни подаци o кориснику средстава
 • Детаљан опис пројекта/програма и детаљна финансијска конструкција –
  опис, методе и начин реализације, план и врсте активности, корисници обухваћени
  пројектом, време реализације програма или пројекта и друго (приложити опис
  највише на 2 странице, уз детаљан опис могуће је приложити публикације, или
  други штампани материјал.

Рок за подношење пријаве на Конкурс је 20.07.2022. године
Пријаве са прилозима предају се на адресу
Национални Савет румунске националне мањине

Васка Попе бр. 16
26300 Вршац

са назнаком – пријава на конкурс из области обавештавања

Конкурсна документација се не враћа.

 1. Пријаве које се доставе након наведеног рока и са непотпуном
  документацијом и пријаве послате факсом или електронском поштом,
  непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника којима је
  Национални Савет румунске националне мањине у предходном периоду доделила
  средства за финансирање – суфинансирање пројеката, а који нису поднели
  извештај о њиховој реализацији, неће бити разматране.
 2. У складу са чланом 45. Статута Националног Савета румунске националне
  мањине, Одбор за обавештавање ће поднети Извршном одбору Савета, предлоге
  за расподелу средстава.
 3. Извршни одбор Савета доноси Решење о додели средстава опредељених
  Конкурсом у року од 8 дана од дана пријема предлога за доделу средстава од
  стране Одбора за културу Савета. Решење о додели средстава опредељених

Конкурсом подноси се на одобрење на првој наредној седници Националног
Савета румунске националне мањине.

 1. На основу Решења о додели средстава, Председник Националног Савета румунске
  националне мањине, закључује уговор са корисником средстава у коме ће се
  регулисати међусобна права и обавезе након чега ће се извршити уплата
  додељених средстава.

Председник
Извршног одбора Националног Савета румунске националне мањине


Родика Алмажан

Формулар