Конкурс

На основу члана 7. став 6., члан 10. и 13. став. 2. тачка 1) Закона о националним саветима
националних мањина, и члана 20. и 38. Статута Националног Савета румунске националне
мањине, дана 04.07.2022. године, Извршни одбор Националног Савета румунске
националне мањине расписује

К О Н К У Р С

За финансирање – суфинансирање традиционалних манифестација од значаја за румунску
националну мањину из области културе.
Национални Савет румунске националне мањине финансираће – суфинансираће пројекте
и програме на основу Финансијског плана Националног Савета румунске националне
мањине из области културе у износу од 350.000,00 динара за следећу традиционалну
манифестацију:

 1. Међународни Фестивал румуна са Балкана „ Румунска игра“ Житковица 2022 (Festival
  Internațional a românilor din Balcani ”Joc românesc” Zitkovica 2022

О п ш т и у с л о в и к о н к у р с а:

 1. Право учешћа на Конкурсу имају искључиво: уметничка и друга удружења
  регистрована за обављање делатности културе, други субјекти у култури, као и остала
  правна лица која организују догађаје или манифестације од значаја за културу румунске
  националне мањине – традиционалне манифестације.
 2. Критеријуми за доделу средстава су:
  – Усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса и конкурсне документације
  – Да пројекат/програм задовољава општи интерес румунске националне мањине у области
  културе и да је подносилац организовао наведену традиционалну манифестацију.
  – Да је подносилац пројекта/програма поднео извештај о утрошку средстава добијених од
  Националног Савета румунске националне мањине у 2021. години.
  – Приказана средства из других извора финансирања за наведену манифестацију.
 3. Пријава на Конкурс подноси се на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне
  документације и може се наћи на сајту Националног Савета румунске националне мањине
  www.cnmnr.org или у канцеларији Националног Савета румунске националне мањине
  улица Васка Попе бр. 16., 26300 Вршац
  Уз пријаву се подноси и следећа обавезна пратећа документација:
  – Копија регистрације корисника средстава код надлежног органа са описом и шифром
  делатности за коју је корисник регистрован.
  – Основни подаци o кориснику средстава
  – Детаљан опис пројекта/програма и детаљна финансијска конструкција – опис, методе и
  начин реализације, план и врсте активности, корисници обухваћени пројектом, време
  реализације програма или пројекта и друго (приложити опис највише на 2 странице, уз
  детаљан опис могуће је приложити публикације, други штампани материјал, као и аудио,
  видео, дигитални и други материјал о пројекту или подносиоцу).
  – Извештај о утрошку средстава добијених од Националног Савета румунске националне
  мањине у 2021. години.
  Рок за подношење пријаве на Конкурс је 07.07.2022. године.

Пријаве са прилозима предају се на адресу
Национални Савет румунске националне мањине
Васка Попе бр. 16
26300 Вршац
са назнаком – пријава на конкурс из области културе – традиционална манифестација .
Конкурсна документација се не враћа.

 1. Пријаве које се доставе након наведеног рока и са непотпуном документацијом и
  пријаве послате факсом или електронском поштом, непотписане и неоверене пријаве, као
  и пријаве корисника којима је Национални Савет румунске националне мањине у
  предходном периоду доделила средства за финансирање – суфинансирање пројеката, а
  који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће бити разматране.
 2. У складу са чланом 45. Статута Националног Савета румунске националне мањине,
  Одбор за културу ће поднети Извршном одбору Савета, предлоге за расподелу средстава.
 3. Извршни одбор Савета доноси Решење о додели средстава опредељених Конкурсом у
  року од 2 дана од дана пријема предлога за доделу средстава од стране Одбора за културу
  Савета. Решење о додели средстава опредељених Конкурсом подноси се на одобрење на
  првој наредној седници Националног Савета румунске националне мањине.
 4. На основу Решења о додели средстава, Председник Националног Савета румунске
  националне мањине, закључује уговор са корисником средстава у коме ће се регулисати
  међусобна права и обавезе након чега ће се извршити уплата додељених средстава.
  Председник
  Извршног одбора Националног савета румунске националне мањине

Родика Алмажан