Конкурс

На основу члана 7. став 6.,члан 10. и 13. став. 2. тачка 1) Закона о Националним саветима националних мањина, и члана 20. и 38. Статута Националног Савета румунске националне мањине, дана 07.03.2023. године, Извршни одбор Националног Савета румунске националне мањине расписује

К О Н К У Р С

За финансирање – суфинансирање програма и пројеката од значаја за румунску националну мањину из области културе.

Национални Савет румунске националне мањине финансираће – суфинансираће пројекте и програме на основу Финансијског плана Националног Савета румунске националне мањине из области културе у износу од 1.500.000,00 динара за следеће:

  • Редовне активности у области културе значајне за румунску националну мањину.

О п ш т и у с л о в и к о н к у р с а:

Право учешћа на Конкурсу имају искључиво: удружења из области културе и друга удружења регистрована за обављање културне делатности, други субјекти из области културе, као и остала правна лица која организују догађаје или манифестације од значаја за културу румунске националне мањине.

  1. Критеријуми за доделу средстава су:

– Усклађеност пројекта/програма са захтевима конкурса и конкурсне документације.

– Да пројекат/програм задовољава општи интерес румунске националне мањине у области културе.

– Да је подносилац пројекта/програма поднео извештај о утрошку средстава добијених од Националног Савета румунске националне мањине у 2022. години.

– Подносиоци пријава који достављају пријаве први пут требају поднети и кратак опис досадашњих активности, културних догађаја и друго, не више од једне стране формата А4.

– Неће се финансирати пројектне активности које се финансирају или ће се финансирати из других извора финансирања.

2. Пријава на Конкурс подноси се на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације и може се наћи на сајту Националног Савета румунске националне мањине www.cnmnr.org или у седишту Националног Савета румунске националне мањине улица Васка Попе бр. 16., 26300 Вршац

Уз пријаву се подноси и следећа обавезна пратећа документација:

– Копија регистрације корисника средстава код надлежног органа са описом и шифром делатности за коју је корисник регистрован.

– Основни подаци o кориснику средстава

– Детаљан опис пројекта/програма и детаљна финансијска конструкција – опис, методе и начин реализације, план и врсте активности, корисници обухваћени пројектом, време реализације програма или пројекта (приложити опис највише на 2 странице), уз опис могуће је приложити штампани материјал, као и аудио-видео и други материјал о пројекту или подносиоцу.

– Извештај о утрошку средстава добијених од Националног Савета румунске националне мањине у 2022. години уколико апликант није доставио.

Рок за подношење пријаве на Конкурс је 18.03.2023. године.

Пријаве са прилозима предају се на адресу:

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

ВАСКА ПОПЕ БР. 16

26300 ВРШАЦ

са назнаком – пријава на конкурс из области културе.

Конкурсна документација се не враћа.

3. Пријаве које се доставе након наведеног рока и са непотпуном документацијом или пријаве послате факсом или електронском поштом, непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника који нису оправдали финансијска средства средства добијена од стране Националног Савета румунске националне мањине, неће бити разматране.

4. У складу са чланом 45. Статута Националног Савета румунске националне мањине, Одбор за културу ће поднети Извршном одбору Савета, предлоге за расподелу средстава.

5. Извршни одбор Савета доноси Решење о додели средстава опредељених Конкурсом у року од 8 дана од дана пријема предлога за доделу средстава од стране Одбора за културу Савета. Решење о додели средстава опредељених Конкурсом подноси се на одобрење на првој наредној седници Националног Савета румунске националне мањине.

6. На основу Решења о додели средстава, Председник Националног Савета румунске националне мањине, закључује уговор са корисником средстава у коме ће се регулисати међусобна права и обавезе након чега ће се извршити уплата додељених средстава.

Председник

Извршног одбора Националног савета румунске националне мањине

_____________________

Даниел Магду

FORMULAR